Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring Gospodarki Leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 r. według stanu na 31.12.2019 r.

1. Zapas grubizny brutto - 4.228 tys. m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 95,77 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku:

Gat. drzewa

Drzewostany w klasach i podklasach wieku [ha]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

101-120

121-140

pow.141

So

666,41

622,50

687,90

659,86

1007,25

973,18

904,93

1543,68

1663,49

2675,45

1735,78

107,91

15,73

Md

4,14

17,34

6,80

2,49

 

0,32

0,20

 

 

 

 

 

 

Św

31,03

38,73

28,53

25,88

22,02

10,18

3,32

0,92

1,63

1,18

 

 

 

Jd

2,37

31,98

12,94

23,65

40,79

18,53

16,44

7,32

6,96

4,19

3,27

0,25

0,34

Bk

2,03

17,09

5,10

3,65

3,60

1,00

9,50

0,52

1,00

 

0,39

1,30

 

Db

3,02

63,34

23,08

18,07

34,71

11,56

6,65

9,80

1,32

1,09

13,12

 

0,26

Db.s

8,84

7,51

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

Db.b

3,01

5,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Db.c

 

1,22 1,28 2,82 0,13   0,89 5,55 0,03 0,79      

Kl

 

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jw

0,16

1,45

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wz

 

 

 

 

 

0,13

0,81

0,24

 

 

 

 

 

Js

 

0,45

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb

 

 

4,41

2,14

0,68

2,72

2,41

0,29

 

 

 

 

 

Brz

62,67

87,51

121,54

81,70

82,31

55,18

47,52

37,26

29,79

26,18

6,15

 

 

Ol

23,27

108,07

175,27

59,37

74,07

49,75

40,93

20,60

25,94

29,85

11,11

0,26

 

Os

0,39

0,20

2,27

4,46

3,65

0,56

1,15

0,23

0,15

 

 

 

 

Wb

 

 

0,05

0,08

 

0,13

 

 

 

 

 

 

 

Lp

4,33

0,48

0,05

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

Ak

 

 

0,04

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aro.c

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JB

0,17                        

Śl.a

0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czr.p

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czm

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kal.k

 

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

812,03

1003,72

1069,67

884,46

1269,24

1123,25

1034,75

1626,41

1730,31

2738,73

1769,82

109,72

16,33

 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) nasion - 0 kg

b) zwierzyny - 0 szt.

c) stroiszu - 0 mp

d) choinek - 239 szt.

e) szyszek - 0 kg

5. Produkcja sadzonek - 1.019 tys. szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne - 1,91 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 6 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

a) obszary chronione w rezerwatach - 82,25 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych - 293,79 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 2.037,49 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej - 10631,70 ha

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 1.087,07 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - 435,08 ha

g) lasy wodochronne - 7.367,67 ha

h) lasy glebochronne - 0 ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 0 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 13.926 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem - 73.330,81 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 56 etatów