Wydawca treści Wydawca treści

obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 1993 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz obszary ochrony siedlisk (SOO). Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

 

Puszcza Solska (PLB 060008)

Powierzchnia 79394,10 ha

Obszar Natura 2000 Puszcza Solska został zatwierdzony rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 229 poz. 2313 z późniejszymi zmianami). Został zakwalifikowany jako ostoja ptasia o randze E74 ze względu na występowanie na jej obszarze 30 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 14 gatunków ptaków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze.

PTAKI GNIAZDUJĄCE:
bąk Botaurus stellaris, bączek lxobrychus minutus, bocian czarny Ciconia nigra, trzmielojad Pernis apivorus, kania czarna Milvus migrans, bielik Haliaeetus albicilla, gadożer Circaetus gallicus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy Circus pygargus, orlik krzykliwy Aquila pomarina, jarząbek Bonasa bonasia, głuszec Tetrao urogallus, kropiatka Porzana porzana, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, puchacz Bubo bubo, puszczyk uralski Strix uratensis, włochatka Aegolius funereus, lelek Caprimulgus europaeus, zimorodek Alcedo atthis, kraska Coracias garrulus, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł czarny Dryocopus martius, świergotek polny Anthus campestris, podróżniczek Luscinia svecica, jarzębatka Sylvia nisoria, muchołówka mała Ficedula parva, gąsiorek Lanius collurio, ortolan Emberiza hortulana (wg SDF Natura 2000).

PTAKI MIGRUJĄCE:
jastrząb Accipiter gentilis, pustułka Falco tinnunculus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, słonka Scolopax rusticola, samotnik Tringa ochropus, dudek Upupa epops, dzięcioł zielony Picus viridis, dzięciołek Dendrocopos minor, pliszka górska Motacilla cinerea, pokrzywnica Prunella modularis, paszkot Turdus viscivorus, zniczek Regulus ignicapilla, pełzacz leśny Certhia familiaris, pełzacz ogrodowy Cerłhia brachydactyla, gil Pyrrhula pyrrhula (wg SDF Natura 2000).

W zasięgum terytorium nadleśnictwa znalazły się obszary Natura 200 jak Lasy Janowskie (PLB 060005), Uroczyska Lasów Janowskich (PLH 060031) i Ostoja Nielska (PLB 060020).


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Cenniki sprzedaży detalicznej

Cenniki sprzedaży detalicznej

Nadleśnictwo Biłgoraj prowadzi m.in. sprzedaż detaliczną drewna, sadzonek drzew i krzewów oraz choinek w okresie przedświątecznym.

W cennikach stosuje się następujące symbole gatunków roślin zgodnie z PN 93/D02002:

Gatunki iglaste

Dg

Daglezja (jedlica)

Jd

Jodła

Md

Modrzew

So

Sosna

Św

Świerk

Gatunki liściaste

Brz

 Brzoza

Bk

Buk

Db

Dąb

Gb

Grab

Js

Jesion

Jw

Jawor

Kl

Klon

Lp

Lipa

Ol

Olcha

Os

Osika

Tp

Topola

Wb

Wierzba

Wz

Wiąz

 

Przy określeniu surowca drzewnego użyto następujących symboli:

Drewno wielkowymiarowe(W)

WA1

Drewno okleinowe

WB1

Drewno sklejkowe

WA0

Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia klasy jakości A (najlepszej)

WB0

Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia klasy jakości B

WC0

Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia klasy jakości C

WD

Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia klasy jakości D (najlgorszej)

Drewno średniowymiarowe(S)

S1

Drewno kopalniakowe

S2A

Papierówka

S2B

Papierówka

S3A

Żerdzie technologiczne

S3B

Żerdzie użytkowe

S4

Drewno opałowe

Drewno małowymiarowe(M)

M1

Drobnica użytkowa

M2

Drobnica opałowa

 

W cenniku na drewno stosuje się trzy klasy grubości:

1

Średnica środkowa do 24 cm

2

Średnica środkowa do 25-34 cm

3

Średnica środkowa 35 cm i pow.

 

 

Aktualne cenniki można pobrać poniżej: