Ogłoszenia Ogłoszenia

Ogłoszenie

Przetarg ograniczony na telefony komórkowe

 

Przetarg pisemny ograniczony dla pracowników Nadleśnictwa Biłgoraj ofertowy na sprzedaż aparatów komórkowych używanych przez pracowników Nadleśnictwa Biłgoraj

Biłgoraj 23.07.2015r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ograniczonym

 

Nadleśnictwo Biłgoraj z siedzibą w Biłgoraju ul. Zamojska 96 tel 84/6860028: ogłasza przetarg pisemny ograniczony dla pracowników Nadleśnictwa Biłgoraj ofertowy na sprzedaż używanych aparatów komórkowych przez pracowników Nadleśnictwa Biłgoraj.

Przetarg będzie prowadzony w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U Nr 97, poz.443), 

 

Nr

Nr inwentarzowy

Typ  aparatu

Nr  seryjny

Cena

 
 

1

629/1868

Nokia X2

353296051272000

21,00

 

2

629/1939

Samsung 7710 Galaxy Xcover

356779/05/584621/5

20,00

 

3

629/1831

Solid B2710 Noir Black

359378042698594

19,00

 

4

629/1925

Samsung 7710 Galaxy  Xcover

356779/05/583965/7

20,00

 

5

629/1940

Samsung 7710 Galaxy Xcover

356779/05/583396/5

21,00

 

6

629/1910

Nokia 300RDE

355935054194285

19,00

 

7

629/1830

Solid B2710 Noir Black

359378042698552

20,00

 

8

629/1897

Nokia Graphite 300

354145059924238

20,00

 

9

629/1898

Nokia Asha 311 Grey

355193052661638

19,00

 

10

629/1890

Samsung Galaxy Mini 2

352052057311586

20,00

 

11

629/1845

Nokia C5 5MP

352421055214227

20,00

 

12

629/1959

Samsung 7710 Galaxy Xcover

356779/05/583915/2

21,00

 

  1.  Podstawowe wymagania dotyczące przystąpienia do przetargu:

  1. złożenie oferty pisemnej zawierającej:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- rodzaj i numer inwentarzowy, nr seryjny przedmiotu oraz cenę oferowaną netto wyższą niż cena oferowana, postępowanie minimum 1 złoty.

- podpis oferenta

       2.   Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Jedynym kryterium oceny ofert jest zaoferowana cena zakupu .

  1.  Miejsce i termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2015r. do godz 900 w siedzibie Nadleśnictwa Biłgoraj ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj, w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach z dopiskiem „Telefon komórkowy". Przy sprzedaży do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości.

Możliwość oględzin przedmiotu sprzedaży ustala się na dzień 07.08.2015r w godz 900  do godz 1000 .

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2015r o godz 930 w siedzibie Nadleśnictwa Biłgoraj pokój nr 10.
  2. Termin związania ofertą: Uczestnik przetargu pisemnego ograniczonego jest związany ofertą 30 dni od daty jej złożenia.

Szczegółowych informacji dot .przetargu udziela Administracja Nadleśnictwa w siedzibie Nadleśnictwa Biłgoraj w dni robocze pok nr 7 w godz od 700 do 1500 lub telefonicznie tel. 84/6860028 wew 15.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważniania postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Nadleśnictwo Biłgoraj oświadcza, że będące przedmiotem przetargu aparaty komórkowe są rzeczami używanymi. Nadleśnictwo Biłgoraj nie odpowiada za wady ukryte.