Ogłoszenia Ogłoszenia

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Biłgoraj posiada do sprzedaży lokal użytkowy (pustostan) dla pracowników lub byłych pracowników LP.

 

Biłgoraj, 21 lipiec 2014r

Zn. Sprawy: S-21-3/14

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa , Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Biłgoraj z siedzibą w Biłgoraju, ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj informuje , iż przeznaczyło do sprzedaży dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych  nieruchomość niezasiedloną  - 2 pustostany w  budynku dwulokalowym .

1.Lokal nr 1 wraz z przynależnościami  i udziałami w gruncie, własności urz. odprowadzających wody   

                      opadowe, odpłatną służebnością ustanowioną na działce nr 1043/3 oraz 855/3 :    

- adres : Tarnogród, ul. Lubaczowska 26/1, 23-420 Tarnogród, gmina Tarnogród, powiat biłgorajski,  

              woj. Lubelskie,

- nr działki ewidencyjnej:     – 1034/4 ark.   mapa nr 22 , powierzchnia  0,1408 ha, KW 59965,  

                                                    jednostka   ewidencyjna Tarnogród, oddz.108 a (część),

2.Lokal nr 2 wraz z przynależnościami  i udziałami w gruncie, własności urz. odprowadzających wody  

                      opadowe, odpłatną służebnością ustanowioną na działce nr 1043/3 oraz 855/3 :      

- adres: Tarnogród, ul. Lubaczowska 26/2, 23-420 Tarnogród, gmina Tarnogród, powiat biłgorajski, 

              woj. Lubelskie,

 - nr działki ewidencyjnej: - 1034/4, ark.  mapa nr 22 o powierzchni  0,1408 ha, KW 59965, jednostka 

   ewidencyjna Tarnogród, oddz. 108a (część)

              Nieruchomości  zostały ujęte w zatwierdzonym w dniu 22.01.2014r przez  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 40a  Ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz. U. z 2011r Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) - Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych nr  2 (254) /2014 z dnia 10.02.2014r

             Sprzedaż nieruchomości  będzie prowadzona  w oparciu o  przepisy  artykułu 40a w/w ustawy oraz  w trybie ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 1206).

Pisemne wnioski o zamiarze nabycia lokalu (pustostanu) ,pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust.9 Ustawy o lasach mogą składać w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia w prasie wykazu, tj . do dnia 25 sierpnia 2014r  w sekretariacie Nadleśnictwa Biłgoraj,  ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj, do godz. 15.00 lub przesłać pocztą pod ten sam adres

(decyduje data wpływu oferty do siedziby  Nadleśnictwa) .

Wniosek powinien być złożony w zaklejonej ofercie z dopiskiem „zakup pustostanu"

Do pisemnego wniosku ( zgodnie z zapisami § 6 ust.2  w/w rozporządzenia ) należy dołączyć:

- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie,

- dokumenty  potwierdzające okres zatrudnienia w lasach Państwowych oraz innych jednostkach  o 

  których mowa w art. 40a ust.6 ustawy,

- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona 

  należność.

                                                                                                         Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj

                                                                                                                 mgr inż. Marian Kudełka