Ogłoszenia Ogłoszenia

Przetarg ograniczony na sprzedaż ruchomych środków trwałych dla Zakładów Usług Leśnych realizujących zadania z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Biłgoraj.

Nadleśnictwo Biłgoraj ogłasza przetarg dla ZUL-ów

 

OGŁOSZENIE

 

o publicznym  przetargu ograniczonym  na sprzedaż zbędnych ruchomych środków trwałych dla Zakładów Usług Leśnych realizujących zadania z zakresu gospodarki leśnej     w Nadleśnictwie Biłgoraj.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r.      w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U Nr 97, poz.443),        Nadleśnictwo Biłgoraj z siedzibą w Biłgoraju, ul. Zamojska 96, ogłasza ustny  przetarg ograniczony dla Zakładów Usług Leśnych realizujących zadania z zakresu gospodarki leśnej     w Nadleśnictwie Biłgoraj (publiczna licytacja)  na sprzedaż :

 

Lp.

Rodzaj maszyny, marka, typ, rok budowy.

Cena wywoławcza

Wadium

1.

Brona talerzowa,  nr inw. 590/812, Farmet - Darłowo, S043/3 ,  1995r.

  600,00zł

60,00zł

2.

Brona zębata 3-polowa nr inw. 590/4/11, Agromet, P-3, 1980r.

  100,00zł

10,00zł

3.

Brona ciągnikowa wahadłowa nr inw. 590/4/9, Amazone, TE 30, 1980r.

  400,00zł

40,00zł

4.

Glebogryzarka nr inw. 590/1507, Freza, U 533/1,  2008r.

1300,00zł

130,00zł

5.

Rozsiewacz wapna  RCW – 3A, nr inw. 590/54/1, Agromet, CRW-3A, 1981r.

1200,00zł

120,00zł

6.

Siewnik zbożowy nr inw. 591/632, Poznaniak 6, S043/3, 1990r.

  800,00zł

80,00zł

7.

Kultywator z wałem strunowym nr inw. 590/19/1, Agromet, M-418/1, 1980+ Wał strunowy , Bomet/U724.1600/2008r.

  400,00zł

40,00zł

8.

Rozrzutnik obornika nr inw. 591/477, Agromet , N-213/4, 1980r.

1200,00zł

120,00zł

9.

Pług 3-skibowy nr inw. B340/1, Agromet Unia, U145/1, 1996r.

  300,00zł

30,00zł

 

 

 

 

1. Prowadzącym przetarg jest:  Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj p. Leszek Turczyniak.

2. Miejsce i termin przetargu ustnego: sala narad w siedzibie Nadleśnictwa Biłgoraj  pok. Nr 10,

     dnia  09 czerwca 2015r. godz. 9.00

3. Zbędne ruchome środki trwałe można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku:  w godz.  

    od 8 do 14 do dnia przetargu tj. 09 czerwca 2015r, na terenie Szkółki Leśnej Bojary po  wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Zygmuntem Pyzikiem, kontakt  telefoniczny   665 349 061 .

4. Należności za wylicytowane środki  trwałe zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości.

5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i zostanie podane

    odrębnie dla każdego środka trwałego przez prowadzącego licytację przed jej rozpoczęciem .

6. Termin zapłaty: Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni po udzieleniu

     mu przybicia.

7. Nabywca który w terminie 7 dni nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz

    złożone wadium.

8. Wydanie rzeczy: Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu

    ceny nabycia.

9. Wadium w wysokościach określonych w tabeli  powyżej można wnieść w pieniądzu   przelewem

  na rachunek bankowy Zamawiającego:  74 1020 5385 0000 9202 0028 0842 z dopiskiem na  

  blankiecie przelewu – wadium – zakup środka trwałego ………….., lub wpłacić   gotówką w kasie

  Nadleśnictwa Biłgoraj.  

  Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

  Za termin wniesienia wadium w formie przelewu przyjmuje się termin uznania na rachunek

  Zamawiającego. Dowód potwierdzający wniesienie wadium należy przedstawić przed

  przystąpieniem do licytacji. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie

  odrzucona.

10. Nadleśnictwo informuje, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników               

  licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

11. Wadium złożone  przez oferentów, których oferty nie zostaną   przyjęte, zostanie zwrócone   

  bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta, zostanie

  zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w

  gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

 

 

                                                                                                      

                                                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj

                                                                                   mgr inż. Marian Kudełka

                                                                          (podpis nieczytelny)