Ogłoszenia Ogłoszenia

Zmiany w prawie łowieckim

Z wnioskiem za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną musimy udać się do gminy

W świetle zmian dokonanych w ustawie Prawo łowieckie informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 roku Nadleśnictwo nie jest właściwym organem do przyjmowania wniosków o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.

Wnioski o odszkodowanie należy składać do gminy właściwej z uwagi na miejsce wystąpienia szkody, zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, który stanowi:

„Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust.1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody”.

„Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust.1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody”

W przypadku braku wyrażenia zgody przez rolnika lub dzierżawcę obwodu łowieckiego co do wielkości przyznanego odszkodowania, wówczas przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na położenie uprawy. Wielkość odszkodowania określona przez Nadleśniczego w drodze decyzji administracyjnej jest wówczas ostateczna.