Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1500 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 74 znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a tylko jeden został utworzony w Nadleśnictwie Biłgoraj.

Rezerwat  „Obary"

Rok utworzenia:   26 marzec 1975
Powierzchnia:   82,25 ha (w tym pow. leśna 27,30 ha)
Leśnictwo: Sól

Rezerwat „Obary" stanowi szczególną wartość przyrodniczą ze względu na występujące na terenie rezerwatu torfowisko wysokie i przejściowe. Należy ono do rzadko spotykanego w Polsce typu subkontynentalnego nie wykazującego typowej, kopulastej, kępkowo-dolinowej budowy. Przeważająca część torfowiska jest płaska, a charakterystyczne kępki są dość niskie i rzadko porozrzucane. Miąższość torfu (słabo rozłożonego, o budowie włóknistej i barwie brunatnej) jest różna – od 20 - 50 cm na obrzeżach do 2 metrów w części środkowej. Odczyn pH jest niski i wyraźnie kwaśny.
Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie są bagna – fragmenty torfowisk wysokich i przejściowych, ale także drzewostany wchodzące w skład rezerwatu mając znaczenie szczególne. Tworzą one nie tylko osłonę i rodzaj otuliny bagien, są także czynnikiem kształtującym stabilność zespołów roślinnych torfowisk.

Jeszcze w 1913 roku zanotowano występowanie w rezerwacie „Obary" salamandry plamistej, a u progu XIX wieku żył tu jeszcze drop.

Spośród roślin rezerwatu występują: gnidosz królewski, bobrek trójlistkowy, grzybienie białe, siedmiopalecznik błotny, czermień błotna oraz drapieżne rosiczki. Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki jak: cietrzew, głuszec, jarząbek, żuraw i wilk. Wśród mchów wygrzewają się nierzadko zaskrońce i jadowite żmije. W licznych oczkach wodnych żyją traszki, kumaki nizinne i inne gatunki żab. Jeszcze w 1913 roku zanotowano występowanie w rezerwacie "Obary" salamandry plamistej, a u progu XIX wieku żył tu jeszcze drop.