Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na obszarze lasów Nadleśnictwa Biłgoraj (16.065,06 ha powierzchni leśnej) w zdecydowanej większości występują siedliska borowe – 88,79% powierzchni.

          Podstawą wyróżniania siedlisk i zbiorowisk roślinnych jest gleba. Na terenie Nadleśnictwa dominują gleby bielicowe stanowiące 65% pow. nadleśnictwa, w tym właściwe 74%, murszaste 2%, torfiaste 24%. Gleby torfowe stanowią 15%, bagna – 2.5%. Żyzność tych gleb jest na ogół średnia ale też i bardzo zróżnicowana pod względem wilgotnościowym: od boru suchego do boru mieszanego wilgotnego i olsu. Przeważającymi typami siedliskowymi lasu  w nadleśnictwie są siedliska borowe – 71% (w tym Bśw –36%, Bw –30%, Bb- 5%). Siedliska borów mieszanych zajmują 24% (w tym BMśw – 12%, BMw – 10%), siedliska lasowe zajmują  5% oraz  olsy -  2%.

Ze względu na stopień uwilgocenia siedlisk na obszarze Nadleśnictwa Biłgoraj występuje:
- siedlisk świeżych - 48,11% powierzchni;
- siedlisk wilgotnych - 43,63% powierzchni;
- siedlisk bagiennych (Bb, BMb) - 8,26% powierzchni;

Siedliska o wysokim poziomie wód gruntowych – bory i lasy bagienne  i wilgotne zajmują łącznie 8 114 ha, tj. 47% powierzchni Nadleśnictwa. Warstwę drzew na takich siedliskach buduje głównie sosna IV i V klasy bonitacji, rzadko towarzyszy jej brzoza brodawkowata i świerk. W większości tworzą je zespoły naturalne, nie wymagające korekt.

          Bory zajmują aż 61,87% ogólnej powierzchni, natomiast BM (bory mieszane) 26,92%. Należy tu też nadmienić, że procentowy udział siedlisk w poszczególnych obrębach leśnych jest zbliżony do udziału w całym nadleśnictwie. Dotyczy to zwłaszcza obrębów Biłgoraj i Huta Krzeszowska, a niewielkie różnice w obrębie Tarnogród występują z racji położenia części lasów na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nieco żyźniejszym od obszaru Puszczy Solskiej.

Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosi 256 m3/ha, a przeciętny wiek drzewostanów 65 lat.

          Siedlisk lasów mieszanych w skali nadleśnictwa jest zaledwie 8,41% ogólnej powierzchni, a siedlisk lasów 0,43%. Siedliska lasów występują jedynie na Roztoczu Zachodnim, w jego strefie krawędziowej oraz w południowej części obszaru nadleśnictwa w kompleksie Luchów.
 
          Na podstawie szczegółowych danych z inwentaryzacji urządzeniowej wykonanej na obszarze Nadleśnictwa Biłgoraj, dominującym gatunkiem lasotwórczym w drzewostanach jest sosna, zajmująca aż 92,28 % powierzchni leśnej nadleśnictwa. Jodła zajmuje zaledwie 1,59 % powierzchni, świerk pospolity tylko 0,22 % powierzchni. Gatunki iglaste zajmują łącznie 94,9 % powierzchni zaś gatunkowej liściaste jedynie 5,88 % z których największy jest udział olszy 3,87 %, brzozy brodawkowatej i omszonej 1,26 %, dębu bezszypułkowego i szypułkowego 0,44 %, buka 0,03 %. Udział drzewostanów grabowych, osikowych, lipowych, topolowych łącznie nie przekracza 0,04 % powierzchni. Przeciętna zasobność na powierzchni leśnej wynosi 256 m3/ha, a przeciętny wiek drzewostanów 65 lat.