Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

           Lasy Nadleśnictwa Biłgoraj stanowią wyśmienite tereny łowieckie. Leśne uroczyska zamieszkuje ok. 50 łosi, 600 jeleni, 50 danieli, 2300 saren, 500 dzików i wiele sztuk zwierzyny drobnej, takiej jak: zające, bażanty, lisy, kuropatwy czy kuny. Wśród zwierzyny występują będące pod ochroną zupełną wilki. Przyczyniają się one do regulowania ilości zwierząt na terenie swojego zasięgu, głównie osobników młodych, słabych i chorych. Mimo tego przyrost bieżący zwierzyny jest zachowany i unormowany. Największym zagrożeniem dla zwierzyny oprócz wałęsających się psów jest sam człowiek. Oddziaływuje on na liczbę zwierzyny poprzez kłusownictwo, nadmierną eksploatację lasów czy zmianę warunków terenowych. W miesiącach letnich i wczesnojesiennych lasy odwiedzane są przez setki ludzi, którzy wybierają się do lasu nie tylko w celach rekreacyjnych ale i zarobkowych, tj. na jagody i grzyby. Zwierzyna jest zmuszona opuszczać swoje miejsca ostoi, czyli miejsca, w których czują się bezpiecznie. Innym czynnikiem płoszącym zwierzynę staje się w ostatnich latach trend na jazdę kładami po lasach. Ma to także odzwierciedlenie w niszczeniu dróg leśnych. Zwierzyna, która opuszcza wielokrotnie miejsca swojego bytowania przestaje uznawać je za bezpieczne i jest zmuszona na poszukiwanie dalszych nowych ostoi.

Leśne uroczyska zamieszkuje ok. 50 łosi, 600 jeleni, 50 danieli, 2300 saren, 500 dzików

Gospodarka łowiecka na terenie nadleśnictwa prowadzona jest w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowickie. Ze względu na zasięg powierzchniowy nadleśniczy sprawuje nadzór nad 10 obwodami łowieckimi. Istnieje również obwód wyłączony OHZ (Ośrodek Hodowli Zwierzyny) nr 302, który zarządzany jest przez Nadleśnictwo Janów Lubelski. W poszczególnych kołach łowieckich gospodarka prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzonych przez nadleśniczego.

W obrębie Nadleśnictwa znajdują się następujące obwody łowieckie:
 
Lp.
Numer obwodu
Powierzchnia (ha)
Dzierżawca
1.
LU302A
4250
Nadleśnictwo Janów Lubelski (OHZ)
2.
LU301
5620
Koło Nr 10 „Leśnik" Biłgoraj
3.
PO080
7750
Koło Nr 10 „Leśnik" Biłgoraj
4.
LU267
8090
Koło Nr 20 „Głuszec" Biłgoraj
5.
LU285
5530
Koło Nr 20 „Głuszec" Biłgoraj
6.
LU316
13630
Koło Nr 46 „Bażant" Biłgoraj
7.
LU318
12470
Koło Nr 46 „Bażant" Biłgoraj
8.
LU317
6010
Koło Nr 54 „Chodel" Lublin
9.
PO066
5150
Koło Nr 5 „Dąbrowa" Lublin
10.
PO055
5770
Koło Nr 80 „Budowlani" Lublin
11.
LU336
6280
Koło Nr 58 Zamość

 

Celem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie możliwie najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy jednoczesnych znośnych gospodarczo szkodach w drzewostanach.

Przeczytaj więcej o łowiectwie