Wydawca treści Wydawca treści

obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 1993 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz obszary ochrony siedlisk (SOO). Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

 

Puszcza Solska (PLB 060008)

Powierzchnia 79394,10 ha

Obszar Natura 2000 Puszcza Solska został zatwierdzony rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 229 poz. 2313 z późniejszymi zmianami). Został zakwalifikowany jako ostoja ptasia o randze E74 ze względu na występowanie na jej obszarze 30 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 14 gatunków ptaków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze.

PTAKI GNIAZDUJĄCE:
bąk Botaurus stellaris, bączek lxobrychus minutus, bocian czarny Ciconia nigra, trzmielojad Pernis apivorus, kania czarna Milvus migrans, bielik Haliaeetus albicilla, gadożer Circaetus gallicus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak łąkowy Circus pygargus, orlik krzykliwy Aquila pomarina, jarząbek Bonasa bonasia, głuszec Tetrao urogallus, kropiatka Porzana porzana, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, puchacz Bubo bubo, puszczyk uralski Strix uratensis, włochatka Aegolius funereus, lelek Caprimulgus europaeus, zimorodek Alcedo atthis, kraska Coracias garrulus, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł czarny Dryocopus martius, świergotek polny Anthus campestris, podróżniczek Luscinia svecica, jarzębatka Sylvia nisoria, muchołówka mała Ficedula parva, gąsiorek Lanius collurio, ortolan Emberiza hortulana (wg SDF Natura 2000).

PTAKI MIGRUJĄCE:
jastrząb Accipiter gentilis, pustułka Falco tinnunculus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, słonka Scolopax rusticola, samotnik Tringa ochropus, dudek Upupa epops, dzięcioł zielony Picus viridis, dzięciołek Dendrocopos minor, pliszka górska Motacilla cinerea, pokrzywnica Prunella modularis, paszkot Turdus viscivorus, zniczek Regulus ignicapilla, pełzacz leśny Certhia familiaris, pełzacz ogrodowy Cerłhia brachydactyla, gil Pyrrhula pyrrhula (wg SDF Natura 2000).

W zasięgum terytorium nadleśnictwa znalazły się obszary Natura 200 jak Lasy Janowskie (PLB 060005), Uroczyska Lasów Janowskich (PLH 060031) i Ostoja Nielska (PLB 060020).


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kolejna rekordowa Submisja Drewna Cennego

Kolejna rekordowa Submisja Drewna Cennego

Z najwyższą w historii wydarzenia ceną średnią za 1 m3 oferowanego surowca oraz rekordową ceną za 1 m3 pojedynczego losu zakończyła się XIII edycja Submisji Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2022” organizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie.

Rozstrzygnięcie przetargu miało miejsce tradycyjnie na składnicy ekspozycyjnej przy Centrum Edukacyjno-Submisyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw, gdzie od 7 listopada br. nabywcy zainteresowani zakupem drewna mogli dokładnie przyjrzeć się wszystkim „sztukom” surowca pochodzącego z lasów lubelskiej dyrekcji, które zostały pozyskane w ramach cięć ujętych w planie pozyskania na bieżący rok. Podsumowania tegorocznej edycji dokonała z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Bożena Rydz. Podczas ogłoszenia wyników obecni byli dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra, Naczelnik Biura Marketingu DGLP Paweł Boski, nadleśniczowie nadleśnictw z terenu RDLP w Lublinie, brakarze regionalni oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Drewnem.

W tym roku do sprzedaży zaoferowano ponad 570 m3 surowca dębowego o ponadprzeciętnych cechach użytkowych. Nabywców znalazło prawie całe proponowane drewno – 2 losy pozostały bez obłożenia.

Rekordową cenę 8 965 zł osiągnięto za metr sześcienny dębu z Nadleśnictwa Strzelce, a wartość całego losu za ten surowiec wyniosła 17 123,15 zł. Do tej pory najwyższą była ubiegłoroczna cena 6 016 zł za metr sześcienny dębu pochodzący z Nadleśnictwa Międzyrzec (wówczas wartość całego losu wyniosła przeszło 25 tys. zł).

Podczas trzynastej edycji imprezy udało się również osiągnąć najwyższą w historii cenę średnią za metr sześcienny oferowanego surowca, która wyniosła 4 843,67 zł i była wyższa o 609,67 zł od poprzedniej, rekordowej jaką odnotowano w ubiegłym roku.

W tym roku surowiec zakupiło 8 z 13 podmiotów dopuszczonych do postępowania submisyjnego spełniających wszystkie wymagania ofertowe. Największych zakupów dokonali nasi lokalni przedsiębiorcy.

–Zauważamy niesłabnącą modę na drewno wysokiej jakości i jego wykorzystanie głównie na okleiny, fornir, parkiety czy meble. Po raz kolejny podczas naszej Submisji pojawiają się te same firmy, co możemy odczytać jako wyraz zadowolenia z zakupionego surowca – podkreśla naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem Tomasz Świca. 

Dyrektor Zygmunt Byra podziękował wszystkim pracownikom z terenu dyrekcji zaangażowanym w przygotowania „Lubelskiej Jesieni” i wyraził zadowolenie z jej ostatecznych rozstrzygnięć.

–Tegoroczna XIII edycja Submisji Drewna Cennego okazała się być dla nas szczęśliwa. Wyniki, po raz kolejny potwierdzają, że nasze lasy są gospodarowane w sposób zrównoważony i przemyślany. Przychody z tego tytułu zostaną, jak co roku, przeznaczone na dalsze prace leśne m.in.: odnowienia, zalesienia, zabiegi pielęgnacyjne, ochronę lasu i przyrody czy inwestycje.

Ponadto po ogłoszeniu wyników Dyrektor Zygmunt Byra wręczył podziękowania zawodnikom Reprezentacji Siatkarskiej RDLP w Lublinie, którzy brali udział w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej - XIV Mistrzostwach Polski Leśników w Piłkę Siatkową o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz zawodnikom XIII Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej. Nasze drużyny zdobyły kolejno trzecie i drugie miejsce na zawodach. Dyrektor wyraził swoje zadowolenie i uznanie dla pracowników, którzy wykazali się dużą dyscypliną i zaangażowaniem w trakcie przygotowań i trwania mistrzostw.