Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży drewna

Zasady sprzedaży drewna oraz produktów użytkowania ubocznego

 

Zarządzenie nr 32/18


Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj


z dnia 18.07.2018 r.


w sprawie wprowadzenia zasad obrotu i sprzedaży surowca drzewnego na
terenie Nadleśnictwa Biłgoraj

(Znak. N.80.1.2018)


Na podstawie art. 35 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami), § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 50 MOSZNiL z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Zarządzenia Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2017 roku, Zarządzenia Nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzania szacunków brakarskich, zarządzam, co następuje:

 

§1.


Wprowadzam:
1.   Zasady obrotu drewnem w Nadleśnictwie Biłgoraj stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.   Druk wzoru - „Szkolenie osób wyrabiających drewno w samo wyrobie" jako załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.   Druk oświadczenia - „Zakup drewna przez nabywców prowadzących działalność gospodarczą związaną z przerobem drewna".


§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§3.


Z dniem 18.07. 2018 r. traci moc Zarządzenie Nr 20/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj z dnia 07.05.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad obrotu i sprzedaży surowca drzewnego na terenie Nadleśnictwa Biłgoraj (Zn. N-01-3/2012).

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj